Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczyna się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do ustnej części egzaminu. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić te osoby, które w teście uzyskały min. 75% poprawnych odpowiedzi oraz kandydaci, którzy w poprzedniej sesji zaliczyli test, a na egzaminie ustnym nie osiągnęli wymaganego poziomu.

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat otrzymuje decyzję zawierającą pouczenie o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki jest oświadczenie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną (projektanta, kierownika budowy, kierownika robót), pod patronatem której odbywała się praktyka zawodowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *