Egzamin na uprawnienia Sesja II/2016

Sesja II/2016 rozpocznie się w dniu 18.11.2016 r.
egzaminem pisemnym dla wszystkich o godzinie 10.00.

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść budzi wątpliwości.

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia, od 25 września 2014 r. – dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia, praktykę odbytą przed 25 września 2014 r. – dokumentuje się w książce praktyki zawodowej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *