Category Archives: Uncategorized

Powierzchnia mieszkania jako wada mieszkania

Nawet niewielkie różnice między powierzchnią zapisaną w umowie deweloperskiej a powierzchnią użytkową stwierdzoną pomiarami powykonawczymi są wadami przedmiotu umowy. Roszczenia przysługujące nabywcy z tego tytułu regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy umowie sprzedaży (art. 556-576). Wada lokalu mieszkalnego czy też domu polega na niezgodności rzeczy z umową – w tym wypadku niezgodności… Read More »

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:… Read More »

Egzamin na uprawnienia Sesja II/2016

Sesja II/2016 rozpocznie się w dniu 18.11.2016 r. egzaminem pisemnym dla wszystkich o godzinie 10.00. Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść… Read More »

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczyna się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do ustnej części egzaminu. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić te osoby, które w teście uzyskały min. 75% poprawnych odpowiedzi oraz kandydaci, którzy w poprzedniej sesji zaliczyli test, a na egzaminie ustnym nie osiągnęli wymaganego poziomu. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata… Read More »

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane uważany jest za jeden z trudniejszych i składa się z części pisemnej i ustnej. Na przykład test na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi –  składa się z 90 pytań, w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień… Read More »

Prawo budowlane 2016

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.   Opracowano na podstawie:    t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,    443,    528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.   Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne… Read More »