Tester Uprawnienia Budowlane

PROGRAM TESTER UPRAWNIENIA BUDOWLANE – Jesień 2017 r.

 

„Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

art. 12 Prawa budowlanego

 

PONAD 10000 ZADOWOLONYCH UŻYTKOWANYCH PROGRAMU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROGRAM ZOSTANIE WYSŁANY NA ADRES EMAIL W CIĄGU 5 MINUT OD ZAAKCEPTOWANIA PŁATNOŚCIPROGRAM ZAWIERA W SWOJEJ BAZIE PONAD 2100 PYTAŃ – Stan prawny – Jesień 2017r.

Cena programu to tylko 100 zł brutto
 

Program Tester umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania obejmują zakres pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane (aktualny stan prawny).

Program jest przygotowany dla specjalności:

 • Konstrukcyjno – budowlanej
 • Architektonicznej
 •  Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Drogowej
 • Mostowej
 • Kolejowej
 •  Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Telekomunikacyjnej
 • Wyburzeniowej

Pytania obejmują:

 • Prawo Budowlane i przepisy wydane na jej podstawie
 • Przepisy techniczno – budowlane
 • BHP
 • Geodezja
 • KPA
 • Wyroby
 • Inne
 • Samodzielny wybór aktów prawnych
 • Test branżowy (zgodnie z wymogami Izby). Każdy jest inny dla odpowiedniej specjalności oraz zakresu (bez ograniczeń i z ograniczeniami)

Główne funkcje programu:

 • Odpytywanie użytkownika na pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane;
 • Do większości pytań istnieje podgląd do podstawy prawnej;
 • Powtarzanie pytań, na które wcześniej się nie odpowiedziało poprawnie;
 • Funkcje nauki na egzamin lub na poszczególne dziedziny (np. pytania z zakresu rozporządzeń, prawa budowlanego, bhp itp.);
 • Przeglądanie wyników;
 • Wydruk wyników;
 • Funkcja informacyjna – program zawiera akty prawne dotyczące budownictwa (np.Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie itp.)
 • Budowa własnej bazy danych.
 • Zapis i odczyt stanu testu
 • Statystyki

statystyka

statystyka radarowy

Do programu dołączone są ujednolicone, aktualne poniższe akty prawne:

 • Prawo Budowlane
 • – USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Szczegółowe przepisy budowlane
 • – USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
 • – USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
 • Wyroby budowlane
 • – USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
 • Przepisy i warunki techniczno-budowlane
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
 • BHP
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
 • DROGI
 • – USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Zmówienia publiczne
 • – USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Ochrona środowiska i zabytków
 • – USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • – USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • – USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • – USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
 • GEODEZJA
 • – USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • ENERGETYKA
 • – USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • PRAWO WODNE
 • – USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 • CENY
 • – USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
 • NORMALIZACJA
 • – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
 • – USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
 • – OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 

WAŻNE – PROGRAM WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA SPRAWDZENIE KTÓRY AKT PRAWNY TRZEBA PRZESTUDIOWAĆ!

Zobacz listę aktów prawnych oraz ilości pytań z poszczególnych aktów

Baza danych zawiera 2154 pytania opracowanych na podstawie zestawu ze stron piib.org.pl oraz własnych pytań

Pytania zostały opracowane na podstawie pytań i odpowiedzi ze strony internetowej Państwowej Izby Budowlanej. Są tam odpowiedzi, ale nie ma zaznaczonej prawidłowej.

Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, z tego zestawu potrzebne było prześledzenie kilkadziesiąt aktów prawnych (objętościowo jest to około 6 dużych segregatorów).

Dzięki programowi Tester, nauka przed właściwym egzaminem jest samą przyjemnością.

Poniżej znajdą Państwo opinie na temat programu Tester:

Bardzo dziękuję za przysłane aktualizacje programu. Głęboki ukłon Panie Tomku w Pana stronę. Pełen profesjonalizm , UCZCIWOŚĆ i szacunek dla każdego klienta. Program niezmiernie pomocny w przygotowaniach do egzaminu. Doskonałe narzędzie monitorowania i sprawdzania pracy własnej. W moim przypadku – efekt ! – ponad 90% na egzaminach. Jeszcze raz DZIĘKI !!! Polecam wszystkim znajomym, przed którymi ten b.trudny i wymagający egzamin.
p.s dzięki programowi byłem bardzo obcykany na egzaminie raptem pomyliłem sie tylko w 2 pyt. dziękuje ,przede mną w marcu kolejny egzamin. Pozdrawiam Daniel

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć prezentację programu Tester 2

naciśnij aby obejrzeć prezentację programu tester 3

Zainteresowani programem mogą pobrać wersję DEMO w wersji 3.0 TUTAJ

 

PROGRAM ZOSTANIE WYSŁANY NA ADRES EMAIL W CIĄGU 5 MINUT OD ZAAKCEPTOWANIA PŁATNOŚCI

WAŻNE – PŁATNOŚCI ON-LINE – akceptujemy płatności kartami kredytowymi i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w Polsce.

Cena programu to 100 zł brutto

Jest to licencja jednostanowiskowa, na jeden rok. Jeżeli chcesz zainstalować na drugim komputerze, będziesz potrzebował drugiej licencji oprogramowania

 

WAŻNE – PROGRAM WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA SPRAWDZENIE KTÓRY AKT PRAWNY TRZEBA PRZESTUDIOWAĆ!

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZRZUTY EKRANU PROGRAMU:

Główne okno programu.

Wybór testu.

Wybór specjalności.
Akty prawne zawarte w programie

W programie można tworzyć własną bazę pytań.


Okno umożliwiające dodawanie lub edycję pytań


Edycja pytań


Ustawienia programu

Zmiana ustawień programu


Wyniki testu


Okno o programie

Zainteresowani programem mogą ściągnąć wersję DEMO w wersji 3.0 TUTAJ
PROGRAM WYMAGA BIBLIOTEKI MICROSOFT .NET W WERSJI 4.0